Процедури по ЗОП

17
Ное

Решение за одобрение на обявление за изменение или допълнителна информация за подмяна на работна станция на системата за сградна автоматика на Т2

Решение за одобрение на обявление за изменение или допълнителна информация

 

Срок за получаване на оферти: до 17:00 часа на 24.11.2016 г.

Дата за отваряне на оферти: 25.11.2016 г. в 14:00 часа

16
Ное

Документация

В съответствие с Решение №588 от 14.11.2016 г. за одобрение на обявление за изменение или допълнителна информация, „Летище София" ЕАД предоставя достъп до променената  документация за открита процедура за възлагане на  обществена поръчка с предмет „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудване за проверка сигурност“, по обособени позиции

Срок за подаване на оферти: до 17:00 часа на 12.12.2016г.

Отваряне на офертите: от 14:00 часа на 13.12.2016г.

16
Ное

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

15
Ное

РЕШЕНИЕ ЗА ОТМЯНА НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА И ОСТАВЯНЕ В СИЛА НА РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ И ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Решение за отмяна на решението за прекратяване на процедурата и оставяне в сила на решението за класиране и избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – монтажни работи (СМР) съгласно работен проект за етап 2 – подобект 2: Нова скоростна пътека за рулиране между пътеки за рулиране „D” и „E”

11
Ное

Обявление за промяна на публикувана в РОП информация за изпълнен договор

Обявление за изменение или допълнителна информация за промяна на публикувана в РОП информация за изпълнен договор с предмет ,,Отговорност на летище София, летище Пловдив и летище Горна Оряховица за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица от дейността им като летищни оператори и оператори по наземно обслужване” за срок от 12 месеца.

Идентификационен номер в Регистър на АОП – 00533-2014-0012.