09
Яну

Застраховане на имуществени интереси на „Летище София” ЕАД

00533-2017-0001

„Летище София" ЕАД, в качеството му на възложител, открива процедура (открита процедура) за възлагане на  обществена поръчка с предмет „Застраховане на имуществени интереси на „Летище София” ЕАД”.

Срок за подаване на оферти: до 17:00 часа на 13.02.2017г.

Отваряне на офертите: от 14:00 часа на 14.02.2017г.

Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията на обществената поръчка по реда на чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗОП.