Авиационна сигурност

От 01.11.2016 г. „Летище София” ЕАД въвежда нов образец временни пропуски за лица и превозни средства, както и нов образец заявления за издаването им. Действащия образец временни пропуски ще бъде валиден до 31.03.2017.

За издаване на временен пропуск „Летище София” ЕАД изисква:

 1. валиден спесимен на заявителя;
 2. писмо, съдържащо информация за основанието за издаване на пропуск, каква дейност ще извършва лицето или превозното средство и къде в зоните за сигурност ще бъде извършвана дейността;
 3. попълнено заявление за издаване на временен пропуск, разпечатано двустранно (нов образец от 01.11.2016 г);
 4. документ за заплатена такса по чл. 117 от тарифа №5 на МТИТС;
 5. протокол от завършен курс по модул 1 „Информираност“ или при валидно обучение, заверена инструктажна бланка. За обучение или заверка на инструктаж, служител за контакти Саня Димитрова, тел. (+359) 2 937 3645.

Заявления може да свалите от линковете по-долу.

За лица    За превозни средства

 

Авиационна безопасност

Организация на операциите

Задължението за организация, управление и контрол на операциите на територията на Летище София има Летищния оператор. Взаимоотношенията му с всички други авиационни оператори, оператори по наземно обслужване и други организации са регламентирани с помощта на оперативни правила,процедури и инструкции, съобразени с разпоредбите на „Закона за гражданското въздухоплаване” и действащите наредби.

 • Процедури за взаимодействие при ползване на местата за оперативен престой и паркиране на транспортни средства на Летище София – тук;
 • Процедура за получаване на удостоверение за управление на транспортни средства – тук;
 • Инструкция за реда за извършване на антиобледенителна обработка на ВС на Летище София – тук;
 • Процедура за ползване на Зони за дългосрочен престой на ВС на Летище София – тук;
 • Процедура за взаимодействие между операторите при аварийна ситуация в процеса на антиобледенителна обработка –  тук.

Безопасност в Летателното поле

 •  „Система за управление на безопасността (СУБ)” – публикуване на съкратена версия на СУБ на ЛС.
 •  Правила за безопасност на наземното движение на територията на Летище София изд.3.0, 2013г. – тук ;
 •  Процедура за безопасност при НО в неблагоприятни атмосферни условия на Летище София – тук;
 •  Програма на Летищния Оператор за провеждане на одити и инспекции по авиационна   безопасност на операциите на Летище София - тук и тук

 

 • Инструкция за работа на Комисия по безопасността на Летище София - тук