10
Май

Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на „Офис за извършване на застрахователни услуги” с реф. № 0А46.3“ и дата 10.05.2018

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

 

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

 

на основание Заповед № З-277 от 04.05.2018 г. на Изпълнителния директор на дружеството

 

О Б Я В Я В А

1. Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на търговски обект – ОФИС ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ № 0А46.3.

2. Описание на обекта, срок на наемане и начална  тръжна цена:

2.1. Местоположение и площ: Офисът се намира в обществената зона на Терминал 2 - ниво “0”, салон “Пристигане” и е с площ от 4,5 кв. м;

2.2. Срок на наемане3 /три / години от датата на влизане в сила на договора за наем, (от датата на Акта на заемане на обекта). НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да прекрати предсрочно действието на договора за наем при влизане в сила на договор за концесия на Летище София.

2.3. Начална тръжна месечна наемна цена: В размер на не по-малко от 10% /десет процента/ от оборота на продажбите за един месец, извършени в обекта, но не по-малко от минималната наемна цена в размер на 1300 /хиляда и триста/ евро, без ДДС.

2.4. Консумативни разноски - 17 /седемнадесет/ Евро месечно, без ДДС;

2.5. Комунални разноски        - 17 /седемнадесет/ Евро месечно, без ДДС;

2.6. На всички дължими суми допълнително се начислява ДДС.

3. Специални изисквания към участниците: на оценка се подлага предложението на търговец, който:

  1. Притежава лиценз за извършване на застрахователна дейност, издадено от Комисията по финансов надзор /КФН/ или Разрешение за извършване на дейност като застрахователен брокер, издадено от КФН;
  2. Няма задължения към държавата в това число към Държавното обществено осигуряване и Здравно осигуряване
  3. Не е в производство по ликвидация и несъстоятелност;
  4.        Няма неуредени парични задължения към „Летище София” ЕАД;
  5. Не е свързано лице с друг участник в търга, по смисъла на § 1 от ДР на  ТЗ.

4.         Размер и условия на депозита за участие: Размерът на депозита за участие в търга е равен на началната минимална тръжна месечна наемна цена за обекта, а именно 1300 (хиляда  и триста) евро. Сумата трябва да е внесена в касата на “Летище София” EАД или да е постъпила по банковата му сметка към деня, предхождащ деня на провеждането на търга.

5. Начин на плащане: Плащането на месечната наемна цена и разноските за ползването на обекта се извършва в срок до 15 число на всеки месец за същия. Плащането на разликата между сумата, изчислена като процент от оборота от продажбите за един месец и минималната месечна наемна цена, се извършва в срок до 15 число на всеки месец за предходния.

6. Обзпечение по договора за наем: По избор на Наемателя – банкова гаранция или неолихвяем паричен депозит за тройния размер на наемната цена и разноските за ползването, с ДДС.

7. Търгът ще се проведе в заседателна зала на Наемодателя, която се намира в управлението на “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на долупосочения адрес. Първото заседание на комисията за провеждане на търга е в 10.00 часа на 19.06.2018 г. (деветнадесети юни две хиляди и осемнадесета година).

8. Тръжната документация може да се получи в срок до 15 дни от публикуване на поканата за този търг в управлението на наемодателя, “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на адрес: София, 1540, Аерогара София, бул. “Христофор Колумб” № 1, Терминал 1, салон “Заминаващи” – Административен етаж, служба “Деловодство”, срещу невъзстановимата сума от 100 /сто/ лева, внесена в касата на наемодателя и срещу документ за самоличност на явилия се представител на търговеца и фотокопие от решение за съдебна регистрация или удостоверение за актуално правно състояние на търговеца. Денят на публикуване на поканата не се включва в горния срок.

9. Подаването на пликовете с офертите и приложените към тях изискуеми документи се извършва до 09,45 часа в деня, обявен за провеждане на търга, след регистрация на офертите в деловодния регистър на дружеството.

Настоящата покана е публикувана по реда на чл.44 от ППЗДС, а имено: в два национални ежедневника, на интернет страницата на „Летище София” ЕАД – www.sofia-airport.bg и обявена в служба „Деловодство” на дружеството.

 

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ТЕЛ: 02/937 2810; 02/937 2824.

 

 

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА ВЪВ ВЕСТНИЦИ „24 часа“ и „Труд“ на 10.05.2018 г.