Дейности

Основен приоритет в дейността на „Летище София” ЕАД като летищен оператор е поддържането на висока степен на безопасност и сигурност на полетите, своевременно изпълнение на разписанието и висока удовлетвореност на пътуващите.

„Летище София” ЕАД поддържа функционалността на съоръженията, инвестира в развитие на инфраструктурата и въвеждане на нови технологии.

В допълнение, летището извършва и редица други съпътстващи дейности, които са свързани с предлагане на широк спектър от продукти и услуги. Водеща сред тях е дейността по предоставяне на услуги по наземно обслужване, за които „Летище София” ЕАД притежава всички необходими лицензи, технически средства, обучен и сертифициран персонал.

Извършваните в съответствие със стандартите на ИАТА дейности по наземно обслужване включват: обслужване на пътници и перонно обслужване на багаж, карго и поща, продажба на самолетни билети; почистване на въздухоплавателното средство; антиобледенителна обработка, контрол по затоварването и баланс на въздухоплавателното средство, зареждане с гориво; обработка на товарни и пощенски пратки, в това число на опасни товари, живи животни, ценни пратки и др. Като водещ доставчик на наземни услуги в България,  дружеството обслужва около 10 000 самолета годишно, което означава 44% от пазарния дял.

„Летище София“ ЕАД предлага редица допълнителни услуги по сигурността на полети по рискови дестинации, на превозвани ценни и специални пратки, по охрана на самолетите на перона и др.

Дружеството е оператор на магазините за безмитни и травъл ритейл продажби в двата пътнически терминала, както и менажира Парка на Летище София, Т2, който заема своето място като алтернативна културна сцена в обществения живот на столицата.

В допълнение, с решение на Министерски съвет от 24.08.2011 г. експлоатацията, поддържането и управлението на летищен комплекс „Балчик“ са възложени на „Летище София“ ЕАД.

Независимо от дейностите по предоставяне на авиационно и търговско обслужване, отговарящо на критериите за сигурност, безопасност и качество на предлаганите услуги, насочено към удовлетворяване на очакванията на всички потребители на Летище София, дружеството поема редица доброволни социални ангажименти.

Част от тези ангажименти са свързани със създаването на подходяща атмосфера, която да предразположи пътниците преди полет и да им осигури възможност за пълноценен  и удовлетворяващ летищен престой. По тази линия Летище София често е естествен избор и предпочитан домакин за разнообразни по тематика и жанр културни събития и инициативи (изложби,  арт или интерактивни инсталации, концерти, живи изпълнения), както и е добър партньор при тяхното популяризиране. За успешната реализация на подобни социални изява „Летище София” ЕАД разчита на активното взаимодействие с пътуващата публика и с всички останали ползватели на летището.

Другата част от социално-отговорното поведение на „Летище София“ ЕАД като корпоративен гражданин на българското общество са свързани с отговорността и грижата към общността и региона, който обслужва. Така дружеството предприема доброволни инициативи, свързани с подобряване на битовите условия и качеството на живот в населените общности, разположени в териториална близост до летището и изложени в най-голяма степен на въздействието от неговата оперативна дейност. Водени от идеята, че формирането на добросъседски отношения е залог за устойчиво развитие, дружеството развива нови форми и начини за приобщаване и повишаване на информираността на околните общности към летищната дейност.

Като член на българското гражданско общество Летище София симпатизира и допринася към дейността на редица сдружения и фондации с нестопанска цел, посветени на борбата с детския паралич, на подобряване качеството на живот на уязвими социални категории (като деца без родители или деца със специални нужди, възрастни и болни хора, самотни майки и др.), на опазване на флората и фауната на България и др. под. Освен това дружеството нееднократно заявява подкрепата си към социално значими каузи като правата на човека или опазването на природната среда, както и съдейства за популяризиране и представянето на летищна територия на събития или кампании с национална или европейска обществена актуалност.

В качеството си на сертифицирана по ISO 14001:2004 компания, Летище София се отнася с повишено внимание към опазването на околната среда, както и гарантира адекватни условия на труд и етично отношение.