Екология

Всяка една човешка дейност е породена от нуждите на обществото. Тя има своята икономическа полза, но също така дава своето отражение върху околната среда. В това отношение гражданското въздухоплаване не се различава от която и да е друга човешка дейност – то е възникнало в отговор на потребността на хората да пътуват по-бързо и по-комфортно, а това от своя страна е довело до различни промени в околната среда.

В течение на времето е осъзната необходимостта да се намери най-добрият баланс между икономическите ползи от бурно развиващата се индустрия и начинът, по който това се отразява на условията за живот на хората. Този баланс е в основата на стратегията за устойчиво развитие на авиационния бизнес.

Ние от “СОФ Кънект” АД се стремим да изпълняваме своите задължения така, че да намалим доколкото ни е възможно отражението на авиационната дейност върху околната среда и хората, живеещите и работещи в района на Летище София.

Правим това, като наблюдаваме, контролираме и оценяваме различните аспекти на нашите дейности и това как те се отразяват върху околната среда. Това ни помага да преценим как да намалим въздействието им върху условията на живот в близост до летището.

Всичко това постави началото на дългосрочната политика на “СОФ Кънект” АД , подчинена на принципите за устойчиво развитие – усвояване и прилагане на най-добрите световни практики в авиационния бизнес, наред със стремежа да се утвърдим като добри съседи за живеещите и работещи в района граждани.

СТРАТЕГИЧЕСКА КАРТА ЗА ШУМ

От 2017 г. Летище София е „основно летище“ по смисъла на т. 12 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС) с реализирани повече от 50 000 самолетодвижения за една година. Във връзка с това и в съответствие със ЗЗШОС и Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002 година относно оценката и управлението на шума в околната среда бе разработена стратегическа карта за шум за Летище София, одобрена от Министъра на здравеопазването със Заповед № РД-01-228/02.08.2019 г.

За повече информация натиснете ТУК

Съдържание (файлове в PDF и BMP формат):

  • Стратегическа карта за шум за Летище София (СКШ);
  • Сурови изчислителни резултати (база за компилиране на изходните данни от разработената СКШ);
  • КАРНЕТИ – Верификационни контролни измервания;
  • СКШ 24 - LDEN, dB(A);
  • СКШ нощ – LNIGHT, dB(A);
  • СКШ ден - LDAY, dB(A);
  • СКШ вечер – LEVENING, dB(A).

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ СКШ ЗА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ

В съответствие с разпоредбите на Закона за защита от шума в околната среда и съобразно изискванията на Наредбата за изискванията към разработването и съдържанието на стратегическите карти за шум и към плановете за действие, е разработен План за действие към Стратегическата карта за шум на Летище София.

Планът е одобрен със Заповед
№ РД-01-164/12.03.2021 г. на министъра на здравеопазването.

Планът съдържа мерки за управление, ограничаване и намаляване на шумовото натоварване в околната среда, които ще бъдат прилагани в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен период.

Планa за действие към Стратегическа карта за шум на летище София можете да разгледате ТУК

 

ОНЛАЙН ФОРМУЛЯР ЗА ПОДАВАНЕ НА ВЪПРОСИ И КОМЕНТАРИ, СВЪРЗАНИ С АВИАЦИОННИЯ ШУМ

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АВИАЦИОННИЯ ШУМ В РАЙОНА НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ

 

ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА

„СОФ Кънект“ АД има отговорността да осигурява качествени услуги на своите клиенти, като същевременно се грижи за опазване живота и здравето на хората на територията на летището и на намиращи се в близост други обекти, опазване на съоръженията и имуществото на дружеството, и опазване на околната среда, чрез предотвратяване на опасно и трайно замърсяване, и големи аварии.

„СОФ Кънект” АД провежда политика за предотвратяване на големи аварии чрез ефикасно функциониране и непрекъснато подобряване на системата за управление на мерките за безопасност, и поддържане на готовността на персонала за реагиране при извънредни ситуации. Безопасността е основен приоритет при извършване на дейности по приемане, безопасно съхранение и зареждане с реактивно гориво, авиационен бензин и автомобилни горива. За повече информация, вижте: