Сертификати

„СОФ Кънект“ АД е сертифицирано съгласно изискванията на Международната организация по стандартизация (ISO) с издаването на сертификати по два стандарта: ISO 9001:2015 (Управление на качеството) и ISO 14001:2015 (Управление на околната среда).

Сертификатите по ISO 9001:2015 и по ISO 14001:2015  гарантират, че всички дейности, осъществявани от „СОФ Кънект“ АД са насочени към ефективно управление на ресурсите и непрекъснато повишаване на качеството на предлаганите услуги), фокусирано върху удовлетворяване на нуждите на крайния потребител.

„СОФ Кънект“ АД е сертифицирано по програмата на ACI EUROPE за акредитация на летищата като въглеродно неутрални зони (Airport Carbon Accreditation), Ниво 2 – Намаляване на въглеродните емисии. Летище София е първото и единствено до момента летище в страната получило Сертификат за акредитация на Ниво 2.

Прилаганите стандарти по ISO обхващат цялата сфера на дейности, извършвани от Летище София
като летищен оператор в съответствие със Закона за гражданското въздухоплаване,
включително и други дейности, изпълнявани от дружеството като тези по наземно обслужване, търговска дейност, отдаване под наем на терени, помещения, площи и съоръжения и други дълготрайни материални активи.

Политика по качеството

Политика по околна среда