22
Юли

Счетоводното отчитане на приходите и разходите на „Летище София“ ЕАД се води разделно по отношение на наземното обслужване

Счетоводното отчитане на приходите и разходите на „Летище София“ ЕАД се води разделно по отношение на наземното обслужване. По този начин не се допуска преливане на финансови потоци на летищния оператор, в качеството му на летищна администрация, с финансовите потоци от търговските дейности, включително и потоците от наземно обслужване.

Всичко това е в съответствие с чл.48, ал.1 от ЗГВ, чл.53, ал.2 от Наредба №20 от 24.11.2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата и Директива № 96/67/ЕО на Съвета от 15 октомври 1996 г. относно достъп до пазара на наземни услуги в летищата на Общността.