Обяви / Публични покани

29
Дек

СЪОБЩЕНИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

 за обществена поръчка с предмет: „Сключване на договор за застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите за 2017 г., Застраховка „Злополука“ на лицата в МПС за 2017 г. и Застраховка „Автокаско“ на моторни превозни средства (МПС), собственост на „Летище София“ ЕАД, както и такива, собственост на ГД „ГВА“ и ползвани от „Летище София“ ЕАД”

23
Дек

Писмени разяснения по условията на обществена поръчка

Писмени разяснения съгласно чл. 189 от ЗОП по условията на обществена поръчка с предмет: : „Изпълнение на СМР по одобрен технически проект: Текущ ремонт на външна разпределителна касета (ВРК) на ниско напрежение (НН), захранваща Автостопанството, в това число доставка на нова касета и нова захранваща кабелна линия“

23
Дек

Избор на регистриран одитор

       „Летище София” ЕАД в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП, открива обществена поръчка (събиране на оферти с обява) с предмет: „Избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит по Международните счетоводни стандарти (МСС) и заверка на годишния финансов отчет на „Летище София” ЕАД за финансовата 2016 година”.

Срок за подаване на оферти: до 17.00 часа на 30.12.2016 г.

22
Дек

Протоколи от работата на комисията

Протоколи  от работата на комисията, относно обществена поръчка с предмет :

„Доставка на масла, спирачна течност, грес и антифриз предназначени за автомобили и технически средства“.

20
Дек

Удължаване на срока за подаване на оферти

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части и консумативи за снегопочистваща техника"