Обяви / Публични покани

30
Сеп

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

25
Сеп

Протоколи от работата на комисия

23
Сеп

Система за сигурност на Интернет

ID: 9046130

 „Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 101а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) събира оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, инсталиране и техническа поддръжка на система за сигурност на Интернет комуникациите за нуждите на „Летище София” ЕАД”  чрез публична покана.

18
Сеп

„Поддръжка на интериорна и екстериорна растителност на летище София”, за период от една година

       

       „Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 101а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) събира оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет „Поддръжка на интериорна и екстериорна растителност на летище София”, за период от една година, чрез публична покана.

17
Сеп

Доставка на хигиенни материали

9046039

         „Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 101а, ал. 2 от  Закона за обществените поръчки  (ЗОП)  събира оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на хигиенни материали, за нуждите на „Летище София“ЕАД“”  чрез публична покана.