Обяви / Публични покани

03
Авг

Абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожароизвестяване, инсталирани на територията на летище София - Терминал 1, склад за счетоводни материали, складове № 1 и № 2, Терминал 2 и ВИП “А”, за срок от 8 (осем) месеца.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

„Летище София” ЕАД в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП, открива възлагане на обществена поръчка с предмет:

31
Юли

Сключен договор за обществена поръчка

Сключен договор за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР по одобрен технически проект: Текущ ремонт на външна разпределителна касета (ВРК) на ниско напрежение (НН), захранваща Автостопанството, в това число доставка на нова касета и нова захранваща кабелна линия“

28
Юли

Съобщение

ID 9066755

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП, открива възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„Строително-ремонтни работи - Правителствена ВИП-А зала, Летище София“

Документите за поръчката са публикувани на следния адрес:

https://www.mtitc.government.bg/pk/procedure/736

24
Юли

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет: Доставка на въздушни филтри (касетъчни и джобни) за климатични камери на Терминал 1, Терминал 2 и ВИП -А, чрез събиране на оферти с обява.  

Срок за получаване на оферти – 28.07.2017 г. до 17.00 ч.

Отваряне на оферти - 31.07.2017 г., 11.00 ч., Заседателна зала, Терминал 1, „Заминаващи пътници”, административен етаж 2.

30
Юни

Филтри за климатични камери

„Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП, открива възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на въздушни филтри (касетъчни и джобни) за климатични камери на Терминал 1, Терминал 2 и ВИП -А, чрез събиране на оферти с обява.  

Срок за получаване на оферти – 21.07.2017 г. до 17.00 ч.

Отваряне на оферти - 24.07.2017 г., 11.00 ч., Заседателна зала, Терминал 1, „Заминаващи пътници”, административен етаж 2.