Обяви / Публични покани

28
Юни

Сключен договор

Сключен договор по обществена поръчка с предмет „Комплексна дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация на Терминал 1, Терминал 2, прилежащи обекти и площи“

06
Юни

Договор за възлагане на обществена поръчка за закупуване на 5 броя рамкови метал-детектори

Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет:

,,Закупуване на 5 броя рамкови метал-детектори за проверка на пътници и служители”

06
Юни

Сключен договор

Сключен договор по обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части и консумативи за снегопочистваща техника“

31
Май

Протокол от работата на комисия

Протоколи (4 бр.) от работата на комисията за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет „Комплексна дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация на Терминал 1, Терминал 2, прилежащи обекти и площи“.

18
Май

ПРОТОКОЛИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

Протоколи от работата на комисията относно обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР по одобрен технически проект: Текущ ремонт на външна разпределителна касета (ВРК) на ниско напрежение (НН), захранваща Автостопанството, в това число доставка на нова касета и нова захранваща кабелна линия“