Обяви / Публични покани

03
Яну

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти за обществена поръчка за избор на регистриран одитор

    Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет: „Избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит по Международните счетоводни стандарти (МСС) и заверка на годишния финансов отчет на „Летище София” ЕАД за финансовата 2016 година

30
Дек

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

За обществена поръчка с предмет: „Доставка на масла, спирачна течност, грес и антифриз предназначени за автомобили и технически средства“.

30
Дек

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

За обществена поръчка с предмет: „Доставка на гуми за автомобили и технически средства“

30
Дек

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ПОРЪЧКА

Във връзка с публикувана обява с изх. № 100-23416/20.12.2016 г. за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР по одобрен технически проект: Текущ ремонт на външна разпределителна касета (ВРК) на ниско напрежение (НН), захранваща Автостопанството, в това число доставка на нова касета и нова захранваща кабелна линия“, на основание чл. 193 от ЗОП се прекратява възлагането на горепосочената поръчка.

 

29
Дек

СЪОБЩЕНИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

 за обществена поръчка с предмет: „Сключване на договор за застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите за 2017 г., Застраховка „Злополука“ на лицата в МПС за 2017 г. и Застраховка „Автокаско“ на моторни превозни средства (МПС), собственост на „Летище София“ ЕАД, както и такива, собственост на ГД „ГВА“ и ползвани от „Летище София“ ЕАД”