Процедури по ЗОП

14
Юни

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка:

 

100-Д-183/09.08.2017  Дениво груп ЕООД : " Доставка на строителни, ВиК и електро материали за текуща поддръжка на сградния фонд, инфраструктурата на територията на Летище София "

14
Юни

Информация за изпълнен договор

Информация за изпълнен договор:

100-Д-126/28.02.2018  ЛОГ СИБЕРИЯ ЕООД: " Доставка на резервни части и консумативи за поддръжка на светотехническата система (СТС)"

01
Юни

До всички заинтересовани лица

00533-2017- 0007

Обявление за възложена поръчка и сключен договор за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на хигиенни санитарни материали, почистващи препарати, помощни хигиенни материали и полиетиленови изделия – чували по обособени позиции” , за Обособена позиция № 1: „Доставка на хигиенни санитарни материали и почистващи препарати”.

30
Май

До всички заинтересовани лица

00533-2017-0015

Обявление за възложена поръчка и сключен договор в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет

,,Осигуряване на комуникационна свързаност от оператор на фиксирани услуги за нуждите на „Летище София“ ЕАД“.

 

29
Май

До всички заинтересовани лица

00533-2018-0004

До всички заинтересовани лица

На 01.06.2018г. в заседателната зала на „Летище София“ ЕАД, бул. „Христофор Колумб“ № 1, ет. 2, в 14:00 часа, ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Застраховане на имуществени интереси на „Летище София” ЕАД”.