Процедури по ЗОП

18
Окт

Информация за изпълнен договор

Изпълнен договор по обществена поръчка с предмет " Доставка на допълнително аварийно спасително оборудване на летище София".

16
Окт

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови предложения

13
Окт

Доставка, въвеждане в експлоатация, обучение и гаранционен срок на нова автотранспортна техника в две обособени позиции

„Летище София" ЕАД, в качеството му на възложител, открива процедура (открита процедура) за възлагане на  обществена поръчка с предмет „Доставка, въвеждане в експлоатация, обучение и гаранционен срок на нова автотранспортна техника в две обособени позиции“:

           Обособена позиция № 1 „Доставка, въвеждане в експлоатация, обучение и гаранционен срок на три броя нови пътнически електроавтобуси ”

12
Окт

Обявление за изменение или допълнителна информация и решение за неговото одобрение

00533-2017-0019

Обявление за изменение или допълнителна информация и решение за неговото одобрение, както и променена документация в обществена поръчка с предмет ,,Застраховка ,,Отговорност на летище София и летище Пловдив за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица от дейността им като летищни оператори и оператори по наземно обслужване”.

11
Окт

Отговори по запитване

00533-2017-0019

До всички заинтересовани лица

Разяснение по документацията на обществена поръчка с предмет ,,Застраховка ,,Отговорност на летище София и летище Пловдив за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица от дейността им като летищни оператори и оператори по наземно обслужване”.

Разяснение