Процедури по ЗОП

22
Юни

Обявление и договор за възложена поръчка

00533-2017-0001

Обявление и договор за възложена поръчка с предмет „Застраховане на имуществени интереси на „Летище София” ЕАД”.

 

 

19
Юни

Съобщение към процедура

„Летище София” ЕАД обявява, че с Решение № 100-364 от 19.06.2017 г. открива процедура /публично състезание/ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Техническо и сервизно обслужване  на оборудване за проверка за сигурност на пътници, багажи и карго, включително доставка на резервни части”, за срок от 12 (дванадесет) месеца.

Срок за подаване на оферти: до 17.00 часа на 10.07.2017 г.

09
Юни

Доставка на строителни, ВиК и електро материали

00533-2017-0011

Летище София открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление с предмет „Доставка на строителни, ВиК и електро материали за текуща поддръжка на сградния фонд и инфраструктурата на територията на Летище София”

09
Юни

Периодични доставки, по заявки на възложителя, извършвани за срок от 12 месеца, на пет вида горива, по обособени позиции

00533-2017-0010

„Летище София" ЕАД, в качеството му на възложител, открива процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП – процедура на договаряне без предварителна покана за участие с предмет  „Периодични доставки, по заявки на възложителя, извършвани за срок от 12 месеца, на пет вида горива, по обособени позиции“.

08
Юни

Решение за определяне на изпълнител и Протоколи от работата на комисия

00533-2017-0002

Решение за определяне на изпълнител и Протоколи от работата на комисия,  относно  обществена поръчка с предмет: