Процедури по ЗОП

20
Юни

До всички заинтересовани лица

20/06/2019

00533-2019-0008

На 25.06.2019г., в 10:00 часа, в заседателната зала на „Летище София“ ЕАД, бул. „Христофор Колумб“ № 1, ет. 2, ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Застраховане на имуществени интереси на „Летище София“ ЕАД“.

19
Юни

До всички заинтересовани лица

19/06/2019

00533-2019-0008

Протокол 2 от работата на комисия в процедура за възлагане на  обществена поръчка с предмет „Застраховане на имуществени интереси на „Летище София“ ЕАД“.

 

18
Юни

Абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожароизвестяване и пожарогасене, включително и доставка на резервни части и/или компоненти“ за нуждите на „Летище София“ ЕАД, по обособени позиции

18/06/2019

00533-2018-0016

„Летище София” ЕАД в качеството си на Възложител обявява, че с Решение № З-500 от 18.06.2019 г. открива процедура (публично състезание) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожароизвестяване и пожарогасене, включително и доставка на резервни части и/или компоненти“ за нуждите на „Летище София“ ЕАД, по обособени позиции

14
Юни

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

00533-2019-0007

На 19.06.2019 г. (сряда) от 13:00 часа в заседателната зала на „Летище София“ ЕАД, гр. София, бул.

13
Юни

Обявление за приключаване на договор № 100-Д-211/29.05.2018 - Кукуда Груп ООД

Обявление за приключаване на договор № 100-Д-211/29.05.2018 - Кукуда Груп ООД

с предмет: Обособена позиция №:1 „Доставка на хигиенни санитарни материали и почистващи препарати“