Процедури по ЗОП

17
Май

Прекратяване възлагането на поръчка

„Летище София" ЕАД, в качеството му на възложител, прекратява процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП – процедура на договаряне без предварителна покана за участие с предмет „Периодични доставки, по заявки на възложителя, извършвани за срок от 12 месеца, на пет вида горива, по обособени позиции“.

15
Май

Разяснения по документацията на обществена поръчка

00533-2017-0008

До всички заинтересовани лица

Разяснения по документацията на обществена поръчка с предмет:   „Доставка и монтаж на водоохлаждащ агрегат, осигуряващ студоносител (ледена вода) за нуждите на климатична инсталация, обслужваща „ВИП А” към ЛС“.  

15
Май

СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ

00533-2017-0008

С Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация  № 282/15.05.2017г. срокът за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет:

„Доставка и монтаж на водоохлаждащ агрегат, осигуряващ студоносител (ледена вода) за нуждите на климатична инсталация, обслужваща „ВИП А” към ЛС“  е удължен, както следва:

09
Май

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови предложения

На 12.05.2017 г. от 14:00 часа в заседателната зала на „Летище София“ ЕАД, бул. „Хр. Колумб“ 1, Терминал 1, Заминаване, ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Подмяна на съществуващата конфигурация на DDC01 от системата за сградна автоматика /EBI/, инсталирана на Летище София – Терминал 2, вкл. препрограмиране и презареждане на програма“”. На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП

03
Май

Периодични доставки по заявки на Купувача, извършвани за срок от 12 (дванадесет) месеца, на 5 (пет) вида горива, по обособени позиции

00533-2017-0009

„Летище София" ЕАД, в качеството му на възложител, открива процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 138, ал. 1, във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП – процедура на договаряне без предварителна покана за участие, с предмет „Периодични доставки, по заявки на възложителя, извършвани за срок от 12 месеца, на пет вида горива, по обособени позиции“.