Процедури по ЗОП

23
Апр

До всички заинтересовани

00533-2020-0009

Съобщение

       На основание  § 13, ал. 1 от Заключителните разпоредби на ЗИДЗМДВИП (обн. ДВ бр. 34, от 09.04.2020 г.) и във връзка с МУ-4/09.04.2020г. и МУ-5/14.04.2020г. на Агенцията за обществени поръчки, Възложителят внася изменение в обявените срокове за получаване на оферти и тяхното отваряне по обществена поръчка с предмет „Застраховане на имуществени интереси на „Летище София“ ЕАД“

21
Апр

Обявление за приключване на договор

Обявление за приключване на договор № 100-Д-104/20.03.2019 - Смарт Билдинг Технолоджис ООД с предмет - „ Абонаментно обслужване на системите за сградна автоматика на Терминал 2 и ВИП А “

21
Апр

Обявление за приключване на договор

Обявление за приключване на договор № 100-Д-104/20.03.2019 - Смарт Билдинг Технолоджис ООД с предмет - „ Абонаментно обслужване на системите за сградна автоматика на Терминал 2 и ВИП А “

16
Апр

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА,ДОГОВОР И ПРИЛОЖЕНИЯ

00533–2019-0037

      Обявление за възложена поръчка, Договор № 100-Д-101/31.03.2020 г. и Приложения относно обществена поръчка с предмет  Избор на консултант за изготвяне на Комплексен доклад за оценка за  съответствие със съществените изисквания към строежите в изпълнение на поръчка с предмет:   „Проектиране и изпълнение на площадков водопровод за обект:    „Разтоварище за керосин на „Летище София” ЕАД и упражняване на строителен надзор при изпълнение ...

16
Апр

ПУБЛИКУВАНО РЕШЕНИЕ

00533–2019-0043

    Публикувано Решение № З-265/15.04.2020 г.