Процедури по ЗОП

23
Мар

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА, ДОГОВОР И ПРИЛОЖЕНИЯ

00533–2019-0030

            Обявление за възложена поръчка, Договор № 100-Д-85/13.03.2020 г. и Приложения относно обществена поръчка с предмет „Изготвяне на Комплексен доклад за оценка за съответствие със съществените изисквания към строежите, включително оценка по част „Конструктивна” и „Изготвяне на Доклад за оценка на енергийната ефективност“ в изпълнение на поръчка с предмет: „Изработване на инвестиционен проект за основен ремонт на покрития паркинг на Терминал 2 на летище София” ...

23
Мар

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

00533-2020-0009

Разяснения, на основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП, по обществена поръчка с предмет „Застраховане на имуществени интереси на „Летище София“ ЕАД“.

23
Мар

Договор с приложения и Обявление

00533-2019-0044

Договор с приложения и Обявление за възложена поръчка, относно обществена поръчка  с предмет Товарене, извозване и разтоварване на сняг на площта, обхващаща перона, ВИП А, карго зоната и предаерогаровите площади на Терминал 1 и Терминал 2 на летище София за срок от една година. 

 

19
Мар

СЪОБЩЕНИЕ

00533-2020-0004

00533-2020-0004

 

Публикуван протокол на комисията № 2/17.03.2020 г. по обществена поръчка с предмет „Абонаментно техническо обслужване, поддръжка и доставка на резервни части за системите за сградна автоматика, инсталирани на летище София - Терминал 2 и ВИП „А”.

18
Мар

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

00533-2019-0003

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ И ПРОТОКОЛИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯ

00533-2019-0003

Решение за избор на изпълнител и протоколи от работата на комисия в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на строителни, ВИК и електро материали за текуща поддръжка на сградния фонд, инфраструктурата на територията на Летище София“