Процедури по ЗОП

11
Мар

Доставка и нанасяне на биоразградими и екологично безопасни химикали за почистване

11/03/2020

Летище София ЕАД в качеството си на Възложител обявявя, че с Решение № З-209 от 11.03.2020 открива обществена поръчка /публично състезание/ с предмет „Доставка и нанасяне на биоразградими и екологично безопасни химикали за почистване от наслагвания на гума на контактните зони на пистата за излитане и кацане /ПИК/ на летище София-двукратно”.

00533-2020-0008

Срок за получаване на оферти – 07.04.2020 г. /17:00/

10
Мар

Възстановяване на износена хоризонтална маркировка

10/03/2020

00533–2020-0006

„Летище София” ЕАД открива процедура (публично състезание) за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Възстановяване на износена хоризонтална маркировка машинно изпълнена с термопластична боя на ПИК-странични линии(бяло) и осеви линии на ПР(жълто)”

Срок за получаване на оферти – до 17.00 ч. на 06.04.2020 г.

Отваряне на оферти – от 14.00 ч. на 07.04.2020 г., Заседателна зала, Терминал 1, „Заминаващи пътници”, административен етаж 2.

10
Мар

Закупуване на дисков масив

10/03/2020

Летище София ЕАД в качеството си на Възложител обявявя, че с Решение № З – 201 от 10.03.2020 г.  открива обществена поръчка /публично състезание/ с предмет „Закупуване на дисков масив за нуждите на ,,Летище София“ ЕАД”

Срок за получаване на оферти – 03.04.2020 г. /17:00/

Отваряне на офертите – от  14:00 часа на 06.04.2020 г. в Заседателната зала на летище София, Терминал 1, Заминаващи пътници, Адм. Етаж – 2.

09
Мар

ПУБЛИКУВАН ДОГОВОР И ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

09/03/2020

005332019-0048

Публикувано обявление за възложена поръчка с изх. № 100-4602/09.03.2020 г., договор и приложения към него по обществена поръчка с предмет: „Абонаментно обслужване на асансьори и ескалатори, инсталирани на територията на летище София, с включени резервни части”

09
Мар

Обявление за приключване на договор

09/03/2020

Обявление за приключване на договор № 100-Д-36/29.01.2020г. – "ЕМГ  Трейдинг" ЕООД

с предмет: Доставка на консумативи за специализирана снегопочистваща техника