Процедури по ЗОП

24
Апр

ПРОТОКОЛИ, ДОКЛАД ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА И РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

00533 – 2017 – 0001

Протоколи, доклад от работата на комисията и решение за определяне на изпълнител, относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Застраховане на имуществени интереси на „Летище София“ ЕАД“.

21
Апр

Доставка и монтаж на водоохлаждащ агрегат за Вип А

00533-2017-0008

 

„Летище София" ЕАД открива процедура (публично състезание) за възлагане на  обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на водоохлаждащ агрегат, осигуряващ студоносител (ледена вода) за нуждите на климатична инсталация, обслужваща „ВИП А” към ЛС“.  

 

Срок за подаване на оферти: до 17:00 часа на 22.05.2017г.

Отваряне на офертите: от 14:00 часа на 23.05.2017г.

21
Апр

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

18
Апр

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

00533-2014-0004

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с предмет „Доставка на 5 (пет) вида горива за нуждите на „Летище София” ЕАД”.

13
Апр

До всички заинтересовани лица

00533-2017- 0007

Информация при производство по обжалване на процедура за възлагане на обществена поръчка