Процедури по ЗОП

05
Окт

Застраховка ,,Отговорност на летище София и летище Пловдив"

00533-2017-0019

„Летище София" ЕАД, в качеството му на възложител, открива процедура (открита процедура) за възлагане на  обществена поръчка с предмет ,,Застраховка ,,Отговорност на летище София и летище Пловдив за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица от дейността им като летищни оператори и оператори по наземно обслужване”.

Срок за подаване на оферти: до 17:00 часа на 18.10.2017г.

04
Окт

Изпълнение на постоянни доставки на автомобилни резервни части и консумативи срещу заявки на възложителя

00533-2017-0020

„Летище София" ЕАД, в качеството му на възложител, открива процедура (публично състезание) за възлагане на  обществена поръчка с предмет „Изпълнение на постоянни доставки на автомобилни резервни части и консумативи срещу заявки на възложителя“.

Срок за подаване на оферти: до 17:00 часа на 25.10.2017г.

Отваряне на офертите: от 14:00 часа на 26.10.2017г.

02
Окт

Обявление за приключване на договор

Обявление за приключване на договор 100-Д-176/21.10.2016г., за възлагане на ОП с предмет: Изпълнение на СМР съгласно одобрен технически проект за обект: "Мълниезащитни и заземителни уредби на летище София", Обособена позиция № 1: Подобект 1 - "ЖП разтоварище ГСМ" и Обособена позиция № 2: Подобект 2 - "Резервоари за горива ГСМ" Обособена позиция № 2

03
Окт

резервни части за специална летищна техника

00533-2017-0018

 

„Летище София" ЕАД открива процедура (публично състезание) за възлагане на  обществена поръчка с предмет „Изпълнение на постоянни доставки на резервни части и консумативи, срещу заявки на възложителя, предназначени за поддръжка и ремонт на средства от специална, летищна и самолетообслужваща техника, ползвана на летище София за срок от 12 месеца“.    

Срок за подаване на оферти: до 17:00 часа на 26.10.2017г.

Отваряне на офертите: от 14:00 часа на 27.10.2017г.

26
Сеп

Товарене, извозване и разтоварване на сняг на площта, обхващаща перона, ВИП А, карго зоната и предаерогаровите площади на Терминал 1 и Терминал 2 на летище София за срок от една година

00533-2017-0017

„Летище София" ЕАД открива процедура (публично състезание) за възлагане на  обществена поръчка с предмет „Товарене, извозване и разтоварване на сняг на площта, обхващаща перона, ВИП А, карго зоната и предаерогаровите площади на Терминал 1 и Терминал 2 на летище София за срок от една година“.  

Срок за подаване на оферти: до 17:00 часа на 23.10.2017г.

Отваряне на офертите: от 14:00 часа на 24.10.2017г.