Процедури по ЗОП

21
Фев

Протокол № 2/20.02.2020 г. от работата на комисия

21/02/2020

00533–2020-0002

Протокол № 2/20.02.2020 г. от работата на комисия за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на високоефективно LED осветление в техническите зони на Терминал 2“.

 

21
Фев

Обявление за приключване на договор

21/02/2020

Обявление за приключване на договор № 100-Д-324/31.08.2018 - Булгаргаз ЕАД

С предмет:  Доставка на природен газ за нуждите на "Летище София" ЕАД

19
Фев

Съобщение

19/02/2020

00533-2019-0039

Обявление за прекратяване на възлагането на обособени позиции 1 и 5, относно обществена поръчка с предмет: Изпълнение на постоянни доставки на резервни части и консумативи, срещу заявки на възложителя, предназначени за поддръжка и ремонт на средства от специална летищна и самолетообслужваща техника, по обособени позиции.

18
Фев

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

18/02/2020

00533-2020-0004

„Летище София” ЕАД в качеството си на Възложител обявява, че с Решение № З-147 от 18.02.2020 г. открива обществена поръчка (публично състезание) с предмет: „Абонаментно техническо обслужване, поддръжка и доставка на резервни части за системите за сградна автоматика, инсталирани на летище София - Терминал 2 и ВИП „А”

Срок за получаване на оферти – до 17.00 ч. на 13.03.2020 г.

18
Фев

МОТИВИ ПО ЧЛ. 232, АЛ. 10 ОТ ЗОП, ПРЕДОСТАВЕНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 24, АЛ. 1, Т. 9 ОТ ППЗОП

18/02/2020

Мотиви с изх. № 100-3338/18.02.2020 г. по чл. 232, ал. 10 от ЗОП, предоставени на основание чл. 24, ал. 1, т. 9 от ППЗОП по обществена поръчка с предмет „Абонаментно техническо обслужване, поддръжка и доставка на резервни части за системите за сградна автоматика, инсталирани на летище София - Терминал 2 и ВИП „А”, към становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП с изх. № КСИ-14/27.01.2020 г.