Процедури по ЗОП

04
Авг

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА СПИРАНЕ НА ФАКТИЧЕСКИТЕ ДЕЙСТВИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

,,Летище София” ЕАД, уведомява всички заинтересовани лица, че въз основа на подадена жалба с искане за налагане на временна мярка спиране за обществена поръчка с предмет: ,,Окомплектоване и доставка на 20 комплекта автономни въздушни дихателни апарати, необходими за специализираните противопожарни автомобили на летище София”, открита с Решение № 356 от 30.06.2014 г. е подадено уведомление до АОП. С вписване на информацията в регистъра на АОП статусът на процедурата е спряна.

01
Авг

Изработване на инвестиционен проект за обект

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка със открита с Решение № 352/30.06.2014 г. открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на инвестиционен проект за обект: „Помощни и сервизни помещения в сутерена на Терминал 2, в това число и общ архив на „Летище София” ЕАД:
Етап 1: Общ архив на „Летище София” ЕАД
Етап 2: Помощни и сервизни помещения на „Летище София” ЕАД”,

31
Юли

Възстановяване на износена хоризонтална маркировка, изпълнена с термопластична боя, на ПИК, ПР, перон и покрит паркинг пред Терминал 2

СЪОБЩЕНИЕ

29
Юли

Доставка на специализирано техническо аварийно оборудване за „Летище София” ЕАД

„Летище София” ЕАД, наричано по-нататък „Възложител”, организира обществена поръчка чрез договаряне с обявление с предмет „Доставка на специализирано техническо аварийно оборудване за „Летище София” ЕАД”.

Срок за закупуване на документация: до 17:00 часа на 18.08.2014г., в случай, че лицата искат да получат документацията на място или да им бъде изпратена за тяхна сметка (чл. 28, ал. 7 от ЗОП).

15
Юли

Окомплектоване и доставка на 20 комплекта автономни въздушни дихателни апарати

Съобщение

Уважаеми дами и господа,

Постъпили са въпроси във връзка с процедура на възлагане на обществена поръчка с предмет: „Окомплектоване и доставка на 20 комплекта автономни въздушни дихателни апарати, необходими за специализираните противопожарни автомобили на летище София”

С настоящето публикуваме въпросите и отговорите.