Процедури по ЗОП

08
Юли

Застраховка ,,Отговорност на летище София, летище Пловдив и летище Горна Оряховица за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица от дейността им като летищни оператори и оператори по наземно обслужване”

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми дами и господа,

08
Юли

Изпълнение на строително-монтажни и инсталационни работи на обект: Перонно осветление на Летище София и автоматизирана система за управлението му

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че в срока по чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки в деловодството на „Летище София” ЕАД са постъпили въпроси по документацията за участие в процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни и инсталационни работи на обект: Перонно осветление на Летище София и автоматизирана система за управлението му”.В тази връзка даваме следните разяснения:

30
Юни

Помощни и сервизни помещения в сутерена на Терминал 2, в това число и общ архив на „Летище София” ЕАД

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

,,Летище София” ЕАД организира открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изработване на инвестиционен проект за обект: „Помощни и сервизни помещения в сутерена на Терминал 2, в това число и общ архив на „Летище София” ЕАД:

Етап 1: Общ архив на „Летище София” ЕАД

30
Юни

Окомплектоване и доставка на 20 комплекта автономни въздушни дихателни апарати, необходими за специализираните противопожарни автомобили на летище София

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

,,Летище София” ЕАД, организира открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,Окомплектоване и доставка на 20 комплекта автономни въздушни дихателни апарати, необходими за специализираните противопожарни автомобили на летище София”

Срок за закупуване на документация за участие: всеки работен ден до 17:00 часа на 01.08.2014 година.

30
Юни

Възстановяване на износена хоризонтална маркировка, изпълнена с термопластична боя на ПИК, ПР, перон и покрит паркинг пред Терминал 2

„Летище София” ЕАД обявява, че с Решение № 353 от 30.06.2014 г. открива открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване на износена хоризонтална маркировка, изпълнена с термопластична боя на ПИК, ПР, перон и покрит паркинг пред Терминал 2 ”.