Процедури по ЗОП

30
Юни

Доставки на резервни части и консумативи, предназначени за поддръжка и ремонт на специална летищна техника

,,Летище София” ЕАД обявява , че с Решение №358 от 30.06.2014 г.е открита процедура на договаряне с обявление  за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставки на резервни части и консумативи, предназначени за поддръжка и ремонт на специална летищна техника” за срок от три години.

Срок за получаване на документацията за участие: до 17:00 часа на 22.07.2014 г.

30
Юни

Доставка на карбонови филтри, пречистващи въздуха на Терминал 2

9031573

,,Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 101а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, събира оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Доставка на карбонови филтри, пречистващи въздуха на Терминал 2чрез публикуване на покана. 

Поканата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален номер ID9031573.

26
Юни

Доставка на два броя високотехнологични снегопочистващи машини предназначени за почистване на асфалто-бетонови покрития от сняг на писта за излитане и кацане, пътеки за рулиране и перон през зимния сезон

Съобщение

Уважаеми дами и господа,

Постъпил е въпрос във връзка с процедура на възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на два броя високотехнологични снегопочистващи машини предназначени за почистване на асфалто-бетонови покрития от сняг на писта за излитане и кацане, пътеки за рулиране и перон през зимния сезон”

С настоящето публикуваме въпроса и отговора.

25
Юни

Доставка на работно облекло и лични предпазни средства за работниците и служителите на „Летище София”

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Постъпили са въпроси във връзка с процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на работно облекло и лични предпазни средства за работниците и служителите на „Летище София” ЕАД” за срок от 2 (две) години.

С настоящето публикуваме въпросите и отговорите.

24
Юни

Доставка на два броя високотехнологични снегопочистващи машини предназначени за почистване на асфалто-бетонови покрития от сняг на писта за излитане и кацане, пътеки за рулиране и перон през зимния сезон

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Постъпили са въпроси във връзка с процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,Доставка на два броя високотехнологични снегопочистващи машини предназначени за почистване на асфалто-бетонови покрития от сняг на писта за излитане и кацане, пътеки за рулиране и перон през зимния сезон”

С настоящето публикуваме въпросите и отговорите.