Процедури по ЗОП

16
Мар

До всички заинтересовани лица

00533-2017- 0007 

До всички заинтересовани лица

Разяснение по документацията на обществена поръчка с предмет „Доставка на хигиенни санитарни материали, почистващи препарати, помощни хигиенни материали и полиетиленови изделия – чували по обособени позиции”, както следва:

Обособена позиция № 1: „Доставка на хигиенни санитарни материали и почистващи препарати”;

07
Мар

Решение за прекратяване на процедура

Решение за прекратяване относно обществена поръчка с предмет:  "Доставка, инсталиране, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонал за работа на Автоматизирана акустична система за намаляване на опасността от удар на въздухоплавателни средства с птици на летище София."

07
Мар

Документация за възлагане на обществена поръчка

00533-2017- 0007

Документация за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на хигиенни санитарни материали, почистващи препарати, помощни хигиенни материали и полиетиленови изделия – чували по обособени позиции”, както следва:

Обособена позиция № 1: „Доставка на хигиенни санитарни материали и почистващи препарати”;

Обособена позиция № 2: „Доставка на хигиенни санитарни материали и инструменти за почистване и ароматизиране“.

07
Мар

Протокол 2 от работата на комисия

00533-2017-0001

Протокол 2 от работата на комисия в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Застраховане на имуществени интереси на „Летище София” ЕАД”.

06
Мар

Доставка на хигиенни санитарни материали

00533-2017- 0007

„Летище София" ЕАД, в качеството му на възложител, открива процедура (открита процедура) за възлагане на  обществена поръчка с предмет „Доставка на хигиенни санитарни материали, почистващи препарати, помощни хигиенни материали и полиетиленови изделия – чували по обособени позиции”, както следва:

Обособена позиция № 1: „Доставка на хигиенни санитарни материали и почистващи препарати”;