Процедури по ЗОП

09
Юли

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

00533-2020-0011

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

На 14.07.2020 г. от 14:00 часа в Заседателната зала на „Летище София“ ЕАД, Терминал 1 ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка (публично състезание) с предмет „Абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожароизвестяване и пожарогасене, включително и доставка на резервни части и/или компоненти“ за нуждите на „Летище София“ ЕАД, по обособени позиции.

08
Юли

Обявление за приключване на договор 100-Д-166/05.06.2019 - Софийска вода АД

00533–2019-0005

Обявление за приключване на договор 100-Д-166/05.06.2019 -  Софийска вода АД с предмет: "Водоснабдяване с питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадните битово-фекални води на "Летище София" ЕАД - гр. София

06
Юли

Съобщение

00533-2020-0007

Сключен договор за обществена поръчка с предмет „Закупуване на дисков масив за нуждите на ,,Летище София“ ЕАД”

02
Юли

Съобщение

00533-2020-0008

Решение и Протоколи за обществена поръчка с предмет „Доставка и нанасяне на биоразградими и екологично безопасни химикали за почистване от наслагвания на гума на контактните зони на пистата за излитане и кацане /ПИК/ на летище София-двукратно”.

25
Юни

Съобщение

00533-2020-0009

Решение и Протоколи за обществена поръчка с предмет: Застраховане на имуществени интереси на Летище София ЕАД