Процедури по ЗОП

25
Авг

Становище на Агенцията по обществени поръчки

Съобщение

Становище на Агенцията по обществени поръчки за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП върху процедура на договаряне без предварителна покана за участие с предмет: „Издаване, зареждане и предоставяне на тримесечни неперсонализирани абонаментни карти за всички линии на Столичен градски транспорт за служителите на ,,Летище София” ЕАД“

25
Авг

Сключен договор за възлагане на обществена поръчка

Сключен договор за обществена поръчка с предмет: „Издаване, зареждане и предоставяне на тримесечни неперсонализирани абонаментни карти за всички линии на Столичен градски транспорт за служителите на ,,Летище София” ЕАД.

25
Авг

Сключени договори

Сключени договори за обществена поръчка с предмет:  ,,Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудване за проверка сигурност, по  обособени позиции“, както следва:

Обособена позиция № 1 -„Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудване за проверка на течности, аерозоли и гелове (ТАГ)”;

Обособена позиция № 2 - „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на скенер за целите на сигурността”;

22
Авг

Решение за определяне на изпълнител и протоколи от работата на комисия

 00533-2017-0012

 Решение за определяне на изпълнител и протоколи от работата на комисия, относно обществена поръчка (публично състезание) с предмет: Техническо и сервизно обслужване  на оборудване за проверка за сигурност на пътници, багажи и карго, включително доставка на резервни части

21
Авг

Решение за промяна и обявление за изменение

00533-2017-0015

До всички заинтересовани лица

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация за извършена промяна в документацията за възлагане на обществена поръчка с предмет ,,Осигуряване на комуникационна свързаност от оператор на фиксирани услуги за нуждите на „Летище София“ ЕАД“.

Срок за подаване на оферти: до 17:00 часа на 11.09.2017г.