Процедури по ЗОП

16
Авг

Протокол 2 от работата на комисия по обществена поръчка

00533-2017- 0007

До всички заинтересовани лица

Протокол 2 от работата на комисия във връзка с възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на хигиенни санитарни материали, почистващи препарати, помощни хигиенни материали и полиетиленови изделия – чували по обособени позиции”, както следва:

Обособена позиция № 1: „Доставка на хигиенни санитарни материали и почистващи препарати”;

15
Авг

Сключен договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подмяна на съществуващите конфигурации на С1, С2 и С3 от системата за сградна автоматика инсталирана на Летище София – ВИП „А“, включително препрограмиране, настройки и пускане в експлоатац

00533-2017-0002
14
Авг

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА обществена поръчка спредмет: "Доставка на строителни, ВиК и електро материали"

14
Авг

Осигуряване на комуникационна свързаност от оператор на фиксирани услуги

00533-2017-0015

„Летище София“ ЕАД, в качеството му на възложител, открива процедура (публично състезание) за възлагане на обществена поръчка с предмет ,,Осигуряване на комуникационна свързаност от оператор на фиксирани услуги за нуждите на „Летище София“ ЕАД“.

 

Срок за подаване на оферти: до 17:00 часа на 04.09.2017г.

04
Авг

Информация за изпълнен договор

Обединение Трейс еър ДЗЗД, № 100-Д-165/05.10.2016 - „Изпълнение на строително - монтажни работи съгласно одобрен работен проект за обект 3: Разширение на перона северно от ПР J за бизнес авиация“