Процедури по ЗОП

19
Юни

ПУБЛИКУВАНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

00533-2020-0010

Публикувано обявление за възложена поръчка с изх. № 100-9310/19.06.2020 г. по обществена поръчка с предмет: ,,Доставка на канцеларски консумативи – хартия”

17
Юни

Съобщение

00533-2019-0002

Решение за обществена поръчка с предмет „Текущ ремонт на асфалтобетоновата настилка на Пътека за рулиране (ПР) „L“ в участъка от L1 до L2*, включително демонтаж и монтаж на светосистема“

 

15
Юни

ПУБЛИКУВАН ДОГОВОР И ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

00533-2020-0005

Публикувано обявление за възложена поръчка с изх. № 100-9033/15.06.2020 г., договор и приложение към него по обществена поръчка с предмет: „Водоснабдяване с питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадните битово-фекални води на Летище София ЕАД - обект летище София”

12
Юни

Съобщение

00533-2020-0008

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови предложения за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и нанасяне на биоразградими и екологично безопасни химикали за почистване от наслагвания на гума на контактните зони на пистата за излитане и кацане /ПИК/ на летище София-двукратно”.

 

12
Юни

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

00533-2020-0009

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

На 17.06.2020 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на „Летище София“ ЕАД, Терминал 1 ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка (открита процедура) с предмет „Застраховане на имуществени интереси на „Летище София” ЕАД”

На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП