Процедури по ЗОП

24
Мар

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови предложения

00533-2017-0001

На 29.03.2017г. от 10:00 часа в заседателната зала на „Летище София“ ЕАД, бул. „Хр. Колумб“ 1, Терминал 1, Заминаване, ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Застраховане на имуществени интереси на „Летище София” ЕАД”. На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.

22
Мар

Разяснение по документация

00533-2017- 0007

До всички заинтересовани лица

Разяснение по документацията на обществена поръчка с предмет „Доставка на хигиенни санитарни материали, почистващи препарати, помощни хигиенни материали и полиетиленови изделия – чували по обособени позиции”, както следва:

Обособена позиция № 1: „Доставка на хигиенни санитарни материали и почистващи препарати”;

22
Мар

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка, в което е отразено прекратяването на обществена поръчка с предмет:  "Доставка, инсталиране, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонал за работа на Автоматизирана акустична система за намаляване на опасността от удар на въздухоплавателни средства с птици на летище София."

20
Мар

Протокол № 2 на комисията относно обществена поръчка

00533-2017-0002

Протокол № 2 на комисията относно обществена поръчка с предмет:  „Подмяна на съществуващите конфигурации

на С1, С2  и С3 от системата за сградна автоматика инсталирана на Летище София – ВИП „А“,

16
Мар

До всички заинтересовани лица

00533-2017- 0007 

До всички заинтересовани лица

Разяснение по документацията на обществена поръчка с предмет „Доставка на хигиенни санитарни материали, почистващи препарати, помощни хигиенни материали и полиетиленови изделия – чували по обособени позиции”, както следва:

Обособена позиция № 1: „Доставка на хигиенни санитарни материали и почистващи препарати”;