Процедури по ЗОП

21
Юли

Отваряне на ценови предложения по обществена поръчка

00533-2017-0008

На 26.07.2017 г. от 14:00 часа в заседателната зала на „Летище София“ ЕАД, бул. „Хр. Колумб“ 1, Терминал 1, Заминаване, ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет ,,Доставка и монтаж на водоохлаждащ агрегат, осигуряващ студоносител (ледена вода) за нуждите на климатична инсталация, обслужваща „ВИП А” към ЛС”.  

21
Юли

Издаване, зареждане и предоставяне на тримесечни неперсонализирани абонаментни карти за всички линии на Столичен градски транспорт за служителите на ,,Летище София” ЕАД

00533-2017-0013

Летище София“ ЕАД открива процедура по ЗОП за обществена поръчка с предмет: „Издаване, зареждане и предоставяне на тримесечни неперсонализирани абонаментни карти за всички линии на Столичен градски транспорт за служителите на ,,Летище София” ЕАД“

 

19
Юли

Протокол 2 от работата на комисията

Протокол 2 от работата на комисия по бществена поръчка с предмет: „Техническо и сервизно обслужване  на оборудване за проверка за сигурност на пътници, багажи и карго,включително доставка на резервни части”, за срок от 12 (дванадесет) месеца

10
Юли

Сключен договор за възлагане на обществена поръчка

00533-2017-0010

Сключен договор за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки, по заявки на възложителя, извършвани за срок от 12 месеца, на пет вида горива, по обособени позиции“.

 

04
Юли

Становище за осъществен контрол по чл.232, ал.3,т.2 и ал.5 от ЗОП/II етап/

Становище за осъществен контрол по чл.232, ал.3,т.2 и ал.5 от ЗОП/II етап/, относно поръчка с предмет „Техническо и сервизно обслужване  на оборудване за проверка за сигурност на пътници, багажи и карго,включително доставка на резервни части”, за срок от 12 (дванадесет) месеца.