Процедури по ЗОП

04
Май

Обявление за приключване на договор

Обявление за приключване на договор № 100-Д-120/08.04.2019 - МЦ Медикъл Авиейшън 2010 ЕООД с предмет - „ Осигуряване на служба за спешна медицинска помощ на летище София, за срок от 12 месеца “

27
Апр

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

00533-2020-0009
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация по обществена поръчка с предмет „Застраховане на имуществени интереси на „Летище София“ ЕАД“.
24
Апр

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

00533-2020-0010

Отговор на запитване, на основание чл. 180 от ЗОП, по обществена поръчка с предмет ,,Доставка на канцеларски консумативи – хартия”.

23
Апр

Решение за изменение по обществена поръчка

00533-2020-0010

    „Летище София” ЕАД в качеството си на Възложител обявява, че на основание § 13, ал. 1 от Заключителните разпоредби на ЗИДЗМДВИП (обн. ДВ бр. 34, от 09.04.2020 г.), и във връзка с МУ-4/09.04.2020 г. и МУ-5/14.04.2020 г. на Агенцията за обществени поръчки, с Решение № З-272 от 23.04.2020 г. извършва изменение по обществена поръчка (публично състезание) с предмет: ,,Доставка на канцеларски консумативи – хартия”, както следва:

23
Апр

Решение за изменение по обществена поръчка

00533-2020-0011

„Летище София” ЕАД в качеството си на Възложител обявява, че на основание § 13, ал. 1 от Заключителните разпоредби на ЗИДЗМДВИП (обн. ДВ бр. 34, от 09.04.2020 г.), и във връзка с МУ-4/09.04.2020 г. и МУ-5/14.04.2020 г. на Агенцията за обществени поръчки, с Решение № З-273 от 23.04.2020 г.