Процедури по чл. 290 от ТЗ

13
Юли

Периодични доставки на антиобледенителна течност, предназначена за обработка на въздухоплавателни средства

„ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД, на основание чл. 290 от Търговския закон (ТЗ), с настоящето кани всички заинтересовани лица да представят оферта за участие в процедура за възлагане на поръчка с предмет „Периодични доставки на антиобледенителна течност, предназначена за обработка на въздухоплавателни средства”, за нуждите на дружеството. Представените предложения следва да съответстват на условията, посочени в тази покана и приложенията, които са неразделна част от нея.

01
Юли

Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на самолетообслужваща техника в две обособени позиции

     ,,Летище София” ЕАД отправя тази публична покана по реда на чл.290 от Търговския Закон до неопределен кръг търговци да направят оферта за изпълнение на частна поръчка с предмет ,,Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на самолетообслужваща техника в две обособени позиции”, съобразно условията на поръчката определени в поканата и приложенията към нея. Състезателен критерий: най-ниска цена.

12
Юни

Доставка на антиобледенителни машини

Покана

21
Май

ИЗРАБОТКА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДВАНАДЕСЕТ БРОЯ ИНДУСТРИАЛНИ ВРАТИ

Покана за представяне на оферта

до всички заинтересовани лица

 

13
Дек

Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на 1 (един) брой лоудер за товарене и разтоварване на стандартни контейнери, и палетизирани товари до и от основната палуба (main deck) на самолет

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД отправя тази публична покана по реда на чл. 290, ал.1 от Търговския закон до неопределен кръг търговци да направят оферта за доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на 1 (един) брой лоудер за товарене и разтоварване на стандартни контейнери, и палетизирани товари до и от основната палуба (main deck) на самолет, съобразно условията на поръчката, определени в поканата и приложенията към нея, Състезателен критерий: икономически най-изгодна цена, Място на изпълнение - летище София, бул.