30
Дек

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ПОРЪЧКА

Във връзка с публикувана обява с изх. № 100-23416/20.12.2016 г. за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР по одобрен технически проект: Текущ ремонт на външна разпределителна касета (ВРК) на ниско напрежение (НН), захранваща Автостопанството, в това число доставка на нова касета и нова захранваща кабелна линия“, на основание чл. 193 от ЗОП се прекратява възлагането на горепосочената поръчка.

 

Съобщение към поръчка: