05
Юни

ВРЪЧВАНЕ НА РЕШЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП

00533-2019-0043

Съобщение за връчване на решение № З-265/15.04.2020 г. на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП (Закона за обществени поръчки) за изменение на Решение З-1068/23.12.2020г. и определяне за изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на антиобледенителни продукти за обработка на писта за излитане и кацане (ПИК), пътеки за рулиране (ПР), перон и други асфалтобетонови и бетонови настилки на летище София, за срок от една година“, по Обособена позиция № 1  „Доставка на 30 000 литра антиобледенителна течност, предназначена за обработка на писта за излитане и кацане (ПИК), пътеки за рулиране (ПР), перон и други асфалтобетонови и бетонови настилки на летище София“.

Съобщение към поръчка: