30
Юни

Възстановяване на износена хоризонтална маркировка, изпълнена с термопластична боя на ПИК, ПР, перон и покрит паркинг пред Терминал 2

„Летище София” ЕАД обявява, че с Решение № 353 от 30.06.2014 г. открива открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване на износена хоризонтална маркировка, изпълнена с термопластична боя на ПИК, ПР, перон и покрит паркинг пред Терминал 2 ”.

Условия за получаване на документацията: Документацията се заплаща в касата на „Летище София” ЕАД, гр. София 1540, бул. Христофор Колумб № 1, Терминал 1 „Заминаващи пътници” - административен етаж 2, стая № 19 и се получава срещу документ за внесена сума в размер на 6 (шест) лева с включен ДДС в деловодството стая № 25, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа до изтичане на срока за закупуване на документацията съгласно обявлението – 15.07.2014 г.

Срок за подаване на оферти: до 17.00 часа на 22.07.2014 г.

Отваряне на офертите: в 14.00 часа на 23.07.2014 г. в заседателната зала на „Летище София”ЕАД на посочения адрес.