13
Яну

Договор и приложения към него, и обявление за възложена поръчка

00533-2019-0025

Договор и приложения към него, и обявление за възложена поръчка, относно обществена  поръчка с предмет Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нов водоохлаждащ агрегат за нуждите на Терминал 2 към Летище София

Съобщение към поръчка: