18
Фев

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

18/02/2020

00533-2020-0004

„Летище София” ЕАД в качеството си на Възложител обявява, че с Решение № З-147 от 18.02.2020 г. открива обществена поръчка (публично състезание) с предмет: „Абонаментно техническо обслужване, поддръжка и доставка на резервни части за системите за сградна автоматика, инсталирани на летище София - Терминал 2 и ВИП „А”

Срок за получаване на оферти – до 17.00 ч. на 13.03.2020 г.

Отваряне на оферти – от 14.00 ч. на 16.03.2020 г., Заседателна зала, Терминал 1, „Заминаващи пътници”, административен етаж 2.

Съобщение към поръчка: