30
Апр

Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудване за вторична проверка за сигурност

СЪОБЩЕНИЕ

,,Летище София” ЕАД уведомява всички заинтересовани, че с Решение № 226/30.04.2014г. на основание чл. 27а, ал. 1 от ЗОП е извършена промяна в обявлението и указанията за подготовка на заявлението и попълване на офертата в процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудване за вторична проверка за сигурност”.

Нов срок за закупуване на документация: до 17.00 часа на 20.05.2014 г.

Нов срок за подаване на заявления: до 17.00 часа на 30.05.2014 г.

Отваряне на заявленията: от 14.00 часа на 02.06.2014 г. в заседателната зала на ,,Летище София” ЕАД, гр. София, Аерогара София, бул. ,,Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 ,,Заминаващи пътници”, етаж 2.

Цена на документацията: 5 лева с ДДС.

Съобщение към поръчка: