11
Юли

доставка монтаж чилър Т2

00533-2019-0025

Съобщение

„Летище София” ЕАД, в качеството му на възложител, открива процедура (публично съзтезание) за възлагане на  обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нов водоохлаждащ агрегат за нуждите на Терминал 2 към Летище София“.

Срок за подаване на оферти: до 17:00 часа на 19.08.2019г.

Отваряне на офертите: от 14:00 часа на 20.08.2019г.