25
Окт

Доставка на антиобледенителни продукти

00533–2019-0043

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

„Летище София” ЕАД в качеството си на Възложител обявява, че с Решение № З-883 от 25.10.2019 г. открива обществена поръчка (публично състезание) с предмет: „Доставка на антиобледенителни продукти за обработка на писта за излитане и кацане (ПИК), пътеки за рулиране (ПР), перон и други асфалтобетонови и бетонови настилки на летище София, за срок от една година“, по обособени позиции

Срок за получаване на оферти – до 17.00 ч. на 20.11.2019 г.

Отваряне на оферти – от 14.00 ч. на 21.11.2019 г., Заседателна зала, Терминал 1, „Заминаващи пътници”, административен етаж 2.