31
Мар

Доставка на канцеларски консумативи хартия

00533-2020-0010

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

„Летище София” ЕАД в качеството си на Възложител обявява, че с Решение № З-244 от 31.03.2020 г. открива обществена поръчка (публично състезание) с предмет: ,,Доставка на канцеларски консумативи – хартия”

Срок за получаване на оферти – до 17.00 ч. на 21.04.2020 г.

Отваряне на оферти – от 14.00 ч. на 22.04.2020 г., Заседателна зала, Терминал 1, „Заминаващи пътници”, административен етаж 2.