29
Ное

Доставка на канцеларски материали и консумативи по обособени позиции

00533-2017-0025

„Летище София" ЕАД, в качеството му на възложител, открива процедура (публично състезание) за възлагане на  обществена поръчка с предмет „Доставка на канцеларски материали и консумативи по обособени позиции“, както следва:

Обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски консумативи – хартия“;

Обособена позиция № 2 „Доставка на канцеларски консумативи – тонери“;

Обособена позиция № 3 „Доставка на канцеларски материали – офис материали”;

Обособена позиция № 4 „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)“.

Срок за получаване на оферти: до 17:00 часа на 20.12.2017г.

Отваряне на офертите: от 14:00 часа на 21.12.2017г.