30
Апр

Доставка на пожарогасителни средства за местостоянките за самолети на перона на летище София

СЪОБЩЕНИЕ  

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че отварянето на пликовете с надпис ,,Предлагана цена” на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,Доставка на пожарогасителни средства за местостоянките за самолети на перона на летище София” ще се извърши в Петък, 09.05.2014 г. от 14:00 часа в заседателната зала на ,,Летище София” ЕАД, бул. ,,Христофор Колумб” № 1, Терминал 1, ,,Заминаващи пътници”, етаж 2.

Съобщение към поръчка: