11
Юни

Доставка на работно облекло и лични предпазни средства за работниците и служителите на „Летище София” ЕАД

,,Летище София” ЕАД организира процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,Доставка на работно облекло и лични предпазни средства за работниците и служителите на „Летище София” ЕАД” за срок от 2 (две) години.

Срок за получаване на документация: до 17.00 часа на 01.07.2014 г.

Срок за подаване на заявления: до 17.00 часа на 11.07.2014 г.

Отваряне на офертите: от 14.00 часа на 14.07.2014 г. в заседателната зала на ,,Летище София” ЕАД, гр. София, Аерогара София, бул. ,,Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 ,,Заминаващи пътници”, етаж 2.

Цена на документацията: 5 лева с ДДС.