29
Юли

Доставка на специализирано техническо аварийно оборудване за „Летище София” ЕАД

„Летище София” ЕАД, наричано по-нататък „Възложител”, организира обществена поръчка чрез договаряне с обявление с предмет „Доставка на специализирано техническо аварийно оборудване за „Летище София” ЕАД”.

Срок за закупуване на документация: до 17:00 часа на 18.08.2014г., в случай, че лицата искат да получат документацията на място или да им бъде изпратена за тяхна сметка (чл. 28, ал. 7 от ЗОП).

Срок за подаване на заявления: до 17:00 часа на 28.08.2014г.

Отваряне на заявленията: от 14:00 часа на 29.08.2014г. в заседателната зала на ,,Летище София” ЕАД, гр. София, Аерогара София, бул. ,,Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 ,,Заминаващи пътници”, етаж 2.

Цена на документацията: съгласно обявлението за обществената поръчка – 5 лева с ДДС, в случай, че лицата искат да получат документацията на място или да им бъде изпратена за тяхна сметка (чл. 28, ал. 7 от ЗОП).