15
Авг

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

15/08/2019

00533-2019-0025

Разяснение по постъпило запитване в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нов водоохлаждащ агрегат за нуждите на Терминал 2 към Летище София“.

Съобщение към поръчка: