01
Окт

Избор на консултант за изготвяне на Комплексен доклад за оценка за съответствие със съществените изисквания към строежите в изпълнение на поръчка с предмет: „Проектиране и изпълнение на площадков водопровод за обект: Разтоварище за керосин

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

005332019-0037

 „Летище София” ЕАД открива процедура (публично състезание) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант за изготвяне на Комплексен доклад за оценка за съответствие със съществените изисквания към строежите в изпълнение на поръчка с предмет: „Проектиране и изпълнение на площадков водопровод за обект: „Разтоварище за керосин на „Летище София” ЕАД и упражняване на строителен надзор при изпълнение строително монтажни работи за обект: „Проектиране и изпълнение на площадков водопровод за обект: „Разтоварище за керосин на „Летище София” ЕАД”

Срок за получаване на оферти – до 17.00 ч. на 28.10.2019 г.

Отваряне на оферти – от 14.00 ч. на 29.10.2019 г., Заседателна зала, Терминал 1, „Заминаващи пътници”, административен етаж 2.