08
Юли

Изпълнение на строително-монтажни и инсталационни работи на обект: Перонно осветление на Летище София и автоматизирана система за управлението му

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че в срока по чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки в деловодството на „Летище София” ЕАД са постъпили въпроси по документацията за участие в процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни и инсталационни работи на обект: Перонно осветление на Летище София и автоматизирана система за управлението му”.В тази връзка даваме следните разяснения:

Съобщение към поръчка: