09
Сеп

Изработване на инвестиционен проект за обект: „Помощни и сервизни помещения в сутерена на Терминал 2, в това число и общ архив на „Летище София” ЕАД

СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на инвестиционен проект за обект: „Помощни и сервизни помещения в сутерена на Терминал 2, в това число и общ архив на „Летище София” ЕАД:

Етап 1: Общ архив на „Летище София” ЕАД

Етап 2: Помощни и сервизни помещения на „Летище София” ЕАД”, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти ще се извърши на 10.09.2014 г. (сряда) от 11:00 часа в заседателна зала на „Летище София” ЕАД, бул. „Христофор Колумб” № 1, Терминал 1, „Заминаващи пътници”, административен етаж 2 - изток.

Съобщение към поръчка: