01
Авг

Изработване на инвестиционен проект за обект

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка със открита с Решение № 352/30.06.2014 г. открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на инвестиционен проект за обект: „Помощни и сервизни помещения в сутерена на Терминал 2, в това число и общ архив на „Летище София” ЕАД:
Етап 1: Общ архив на „Летище София” ЕАД
Етап 2: Помощни и сервизни помещения на „Летище София” ЕАД”,

Ви  уведомяваме, че на основание чл. 27а, ал. 9, т.1 от ЗОП, с решение № 429 от 01.08.2014 г. е извършена промяна в срока за получаване на оферти.

  • Нов срок за закупуване на документация: до 17:00 часа на 08.08.2014 г.

  • Нов срок за подаване на оферти: до 17:00 часа на 15.08.2014 г.

  • Отваряне на офертите от 14:30 часа на 18.08.2014 г. в Заседателната зала на ,,Летище София” ЕАД, гр. София, Аерогара София, бул. ,,Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 ,,Заминаващи пътници”, етаж 2.

Всички файлове относно поръчката могат да се изтеглят от сайта на ,,Летище София” ЕАД, Уведомление за откриване на обществена поръчка с дата на публикуване 26.06.2014г. (по-долу).

Съобщение към поръчка: