18
Фев

МОТИВИ ПО ЧЛ. 232, АЛ. 10 ОТ ЗОП, ПРЕДОСТАВЕНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 24, АЛ. 1, Т. 9 ОТ ППЗОП

18/02/2020

Мотиви с изх. № 100-3338/18.02.2020 г. по чл. 232, ал. 10 от ЗОП, предоставени на основание чл. 24, ал. 1, т. 9 от ППЗОП по обществена поръчка с предмет „Абонаментно техническо обслужване, поддръжка и доставка на резервни части за системите за сградна автоматика, инсталирани на летище София - Терминал 2 и ВИП „А”, към становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП с изх. № КСИ-14/27.01.2020 г.

Съобщение към поръчка: