23
Мар

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА, ДОГОВОР И ПРИЛОЖЕНИЯ

00533–2019-0030

            Обявление за възложена поръчка, Договор № 100-Д-85/13.03.2020 г. и Приложения относно обществена поръчка с предмет „Изготвяне на Комплексен доклад за оценка за съответствие със съществените изисквания към строежите, включително оценка по част „Конструктивна” и „Изготвяне на Доклад за оценка на енергийната ефективност“ в изпълнение на поръчка с предмет: „Изработване на инвестиционен проект за основен ремонт на покрития паркинг на Терминал 2 на летище София” и упражняване на строителен надзор при изпълнение строително монтажни работи за обект: „Изработване на инвестиционен проект за основен ремонт на покрития паркинг на Терминал 2 на летище София”

Съобщение към поръчка: