30
Юни

Помощни и сервизни помещения в сутерена на Терминал 2, в това число и общ архив на „Летище София” ЕАД

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

,,Летище София” ЕАД организира открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изработване на инвестиционен проект за обект: „Помощни и сервизни помещения в сутерена на Терминал 2, в това число и общ архив на „Летище София” ЕАД:

Етап 1: Общ архив на „Летище София” ЕАД

Етап 2: Помощни и сервизни помещения на „Летище София” ЕАД”

Срок за закупуване на документация: всеки работен ден от 8:30 часа до 17:00 часа на 21.07.2014 година.

Срок за подаване на оферти: до 17:00 часа на 28.07.2014 година.

Отваряне на оферти: от 14:30 часа на 29.07.2014 година в заседателната зала на ,,Летище София” ЕАД, гр. София, Аерогара София, бул. ,,Христофор Колумб” № 1, Терминал 1, ,,Заминаващи пътници”, етаж 2.

Цена на документацията: 5 лева с ДДС