10
Окт

Протоколи и Доклад от работата на комисия и Решение за класиране и избор на изпълнител

10/10/2019

00533-2019-0025

Протоколи 1, 2, 3 и 4, Доклад по чл. 181, ал. 4 от работата на комисията и Решение за класиране и избор на изпълнител, относно обществена поръчка с предмет Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нов водоохлаждащ агрегат за нуждите на Терминал 2 към Летище София.

Съобщение към поръчка: